...

Regulamin


Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów
sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio
regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez (Leszek Kopcio), prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą: Usługi gastronomiczne działalność handlowa Leszek Kopcio z siedzibą w: Nowa Ruda ul. Podjazdowa 6 o numerze NIP: 8851090177


Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot,
który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W
przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe
dane teleadresowe:
tel.: 748724790, e-mail: biuro.biala.lokomotywa@gmail.com
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z
poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w
szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie
jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o
obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia
Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://bialalokomotywa.pl/
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://bialalokomotywa.pl/
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za
pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,
Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres
mailowy hasłem.
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę,
wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez
Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w
innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,
Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursów online, ebooków.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.).
Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane
przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu poprzez stronę internetową zakladaniestronwww.pl
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza
granicami kraju.
Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach
internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu
dostępnego pod adresem https://bialalokomotywa.pl/
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę
zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na
podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany
bezpośredni link do pobrania zakupionych ebooków, kursów online.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień
wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych
dostępowych do zamówionych ebooków, kursów online.
Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w
złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony
odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Dotpay
b) Przelew bankowy
c) PayPal
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy
zamówień już realizowanych.
Par. 4 Procedura Reklamacyjna
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu
Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres
poczty elektronicznej: biuro.biala.lokomotywa@gmail.com Prawidłowo złożona reklamacja
powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis
reklamowanego faktu lub usługi.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do
składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał
oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie
konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz
35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu
umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub
na adres do doręczeń.
Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik
do niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z
dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem
teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do
poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.
„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu
końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do
momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie
zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez
właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie
www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych
statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia
przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej.
Par. 7 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach
znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń
i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od
zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w
związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od
Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie
był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie
później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 748724790
b) email: biuro.biala.lokomotywa@gmail.com pisemnie na adres: adres Twój lub Twoje firmy.
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa
autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu .
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego
załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji
Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.